Yazım Kuralları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM VE YAYIN KURALLARI
 
Dergimize çalışma gönderen tüm yazar adayları, çalışmalarını burada belirtilen kurallara uygun bir biçimde hazırlayacaklarını taahhüt etmiş sayılır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, hakem değerlendirme sürecine girmeden ön değerlendirme aşamasında Editör Kurulu tarafından reddedilecektir.
 
Akdeniz İletişim Dergisinin tabi olduğu endekslerin kurallarına uygun hareket etmek ve nitelikli çalışmaları yayınlayarak daha üstü düzey endekslere kabul edilmek amacıyla dergi yazım ve yayın kuralları titizlikle uygulanmaktadır. Bu kurallara uymayan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir. Yazım Kuralları kapsamındaki küçük eksikliklerde ise yazarlardan düzeltme istenmekte, ancak bu düzeltme taleplerinde taviz verilmemektedir. Ön değerlendirme aşamasında yazara düzeltmeleri tamamlaması için tanınan süre, en fazla 7 (yedi) gündür. Bu süre zarfında düzenleme talebini yerine getirmeyen çalışmalar, yazar(lar)a iade edilmektedir.
 
Bu nedenle Akdeniz İletişim Dergisine çalışma göndermeyi düşünen bilim insanlarının ve araştırmacıların bu bölümdeki kural ve önerileri dikkate almaları önemlidir.
 
Yazarların süreçleri takip etmeleri kendi sorumluluklarındadır. Süreçle ilgili yazardan kaynaklı gecikmelerin tüm sorumluluğu yazara aittir.
 
Akdeniz İletişim dergisine gönderilecek tüm çalışmaların;
1. https://apastyle.apa.org/jars linkindeki araştırma raporlama kurallarına uygun yazılmış olması,
2. Mendeley (https://www.mendeley.com/ ) ya da Endnote (https://endnote.com/ ) programlarında metin içi atıfların ve kaynakçaların düzenlenmiş olması,
3. Başlıkta kullanılan sözcük sayısının en çok 12, özette kullanılan sözcük sayısının 150-250 ve, makale metninde sözcük sayısının 5000-8500 (özet, abstract, tablolar ve dipnotlar dâhil, Kaynakça ve Genişletilmiş Özet hariç) aralığında olması,
4. Turnitin/iThenticate kontrollerinin yapılmış ve sisteme yüklenmiş olması 
öncelikli kriterlerimizdir.
 
 
YAZIM VE YAYIN KURALLARI
 
 • Dergimize gönderilen çalışmaların başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş orijinal çalışmalar olması gerekmektedir. Değerlendirme süreci içinde başka bir mecrada yayınlandığı tespit edilen çalışmaların süreci sonlandırılır.
 • Hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul alan çalışmaların yayın sürecinde çalışmaların metin düzeltmeleri yapılamaz, sadece formata ilişkin düzeltmeler yapılmaktadır. Formatla ilgili düzeltme talepleri Son Okuyucu, Dil Editörü ve Yayın Editörü tarafından yapılmaktadır ve yazarların belirtilen süre içinde istenilen düzeltmeleri tamamlamamaları durumunda çalışmaları ilgili sayıda yayınlanamaz.
 • Tabi olduğumuz endeks kuralları gereği bir yıl içerisinde aynı yazarın birden fazla makalesi yayınlanmamaktadır. Ayrıca, her yazarın bir sayıda yalnızca bir (1) çalışmasını değerlendirilmek üzere göndermesi gerekmektedir. Bir yazar (birinci, ikinci, üçüncü, vs. yazar olması fark etmemek koşuluyla) her sayıya yalnızca bir (1) çalışma gönderebilir. Aksi taktirde bir yazara ait tüm çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.
 • Çalışmanızda başka bir bilim insanının (proje ortağı, tez danışmanı, yardımcı araştırmacı, dersin öğrencisi vb.) katkısı var ise bu durum mutlaka belirtilmelidir. Bu bildirilmediği takdirde yazarlar dergimizden daha sonra bu konuda herhangi bir düzeltme talebinde bulunsalar dahi işleme alınmayacaktır. Dergimizin bu anlamda hukuki bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Dergimize makale gönderen yazarlar hukuki hususları kabul etmiş sayılırlar.
 • Tüm çalışmalar Editör Kurulumuzca hazırlanmış makale şablonunun üzerinde hazırlamalıdır. Akdeniz İletişim Makale Şablonunu buradan indirebilirsiniz. Makale şablonuna uygun olarak hazırlanmamış tüm başvurular ön değerlendirme aşamasında reddedilmektedir.
 • Makale dosyasından ayrı olarak aşağıdaki dosyaların yüklenmesi gerekmektedir:
  • Benzerlik Raporu
  • Kapak Dosyası (yazar(lar)ın isimleri, orcid numarası, e-posta, telefon ve kısa özgeçmiş bilgisinin yer aldığı şablon)
  • Telif Hakkı Devir Formu
  • Etik Kurul Onay Belgesi (Yasal Olarak Gerektiği Hallerde) (Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmalar için yazarlar tarafından bu durumu beyan eden dilekçe hazırlanmalı ve tüm yazarların imzasıyla sisteme eklenmelidir.)
 • Kapak Dosyası ve Telif Hakkı Devir Formu; Makale Gönderme Platformunda yer almaktadır. Belgeler sistemden indirilip doldurulmalı ve imzalanarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik Raporu ve (gerekirse) Etik Kurul İzin Belgesi de ayrıca yüklenmelidir.
 • Değerlendirilmek üzere gönderilen makale dosyalarında hiçbir şekilde yazar bilgilerine yer verilmemesi gerekmektedir
 • Makale metni mutlaka Microsoft Word kelime işlemci programı kullanılarak (.doc, .docx) hazırlanmış olmalıdır. Farklı formatlar kabul edilmemektedir.
 • Çalışmalar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise toplantının adı, tarihi ve yeri dipnotta mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca, kapak sayfasında yazarların bu bilgileri ayrıntılı bir biçimde sunması gerekmektedir. 
 • Yalnızca doktora tezinden üretilmiş çalışmalar değerlendirme için kabul edilmekte, yüksek lisans tezlerinden üretilen çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Çalışma daha önce bir doktora tezi olarak sunulduysa, doktora tezinin başlığı, enstitü / kurum, danışman vb. bilgileri mutlaka bildirilmelidir. Yazar tarafından bildirilmediği halde doktora tezinden üretildiği tespit edilen bir makaleyi Editör Kurulu yayınlandıktan sonra dahi yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 • Doktora tezinden üretilmiş olan çalışma eğer tek isimli olarak sisteme eklendiyse, doktora tez danışmanının tüm haklarından feragat ettiğini bildirir dilekçesinin (doktora tez danışmanının ıslak imzasının bulunması zorunludur) mutlaka sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Tek isimli doktora tez özetleri, bu dilekçeyi sisteme yüklemedikleri takdirde, ön değerlendirme aşamasında reddedilecektir.
 • Bir yıl içindeki tüm sayılarda doktora tezinden üretilmiş en çok üç çalışmaya yer verilmektedir.
 • Çalışmanın kaynakçasından sonra, genişletilmiş özetinden önce aşağıdaki bilgilere "Açıklamalar (Declarations)" başlığı altında yer verilmesi gerekir:
  • Etik Kurul Onayı (Approval of Institutional Review Board): Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmaların bunu beyan eden ıslak imzalı bir dilekçeyi sisteme yüklemeleri zorunludur. Etik kurul onayı almış çalışmalar hem Açıklamalar kısmında, hem de Yöntem başlığı altında ilgili alana Etik Kurul Onayı karar tarih ve sayısı ile ilgili bilgiyi eklemelidir.
  • Yazar Katkı Oranı (Author Contribution Rate): Birden fazla yazarı bulunan çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı oranı yüzde (%) olarak sunulmalıdır. Tek yazarlı çalışmalarda “Yazar Katkı Oranı” bilgisine ilişkin olarak “Uygun değildir” ibaresi eklenmelidir.
  • Akademik Finansal Destek (Funding): Çalışma; herhangi bir akademik finansal destek kuruluşu (TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, vs.) tarafından desteklendiyse, finansal destek sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler mutlaka bildirilmelidir.
  • Çıkar Çatışması (Conflict of Interest): Çalışmanın yazar(lar)ının veya yazar(lar)ın bağlı olduğu kurumun veya finansal destekçisinin diğer kurumlarla veya bu diğer kurumların çalışanlarıyla araştırmayı etkileyebilecek düzeyde doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir finansal, ticari, hukuki veya profesyonel ilişkisi/çıkarı söz konusu olduğunda ortaya çıkabilmektedir. Çalışmanın sorumlu yazarı, tüm bu hususları dikkate alarak çalışmada çıkar çatışması olup olmadığına dair beyanda bulunmak zorundadır.
  • Yazar Beyanı (Acknowledgements): Çalışma bir tezden üretildiyse, bir kongre/sempozyum/konferansta sunulduysa veya benzer başka bir konuda yazar beyanı gerekli ise bu kısımda tüm açıklığıyla sunulmalıdır.
 • Çalışma bir fonlama kuruluşu tarafından desteklendiyse, fon sağlayıcı kuruluşun bilgileri, proje numarası vb. bilgiler mutlaka bildirilmelidir.
 • Makalelerde kullanılan kaynaklara metin içi göndermeler yapılırken ve makale sonunda kaynakça hazırlanırken, APA 7 atıf kuralları (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) dikkate alınmalıdır. Kaynakçada yer alan eserlerin alfabetik olarak sıralanması gerekmektedir. Kaynakçada yer alan eserlerin metin içinde, metin içinde atfedilen eserlerin de kaynakçada yer alması gerekmektedir. Dipnot  ve sonnot sistemi dergimizde kabul edilmemektedir. Kaynakça düzenlemesinde öncelikli kriterlerde bahsedilen referans programlarından (Endnote, Mendeley veya Zotero)  birinin kullanılması zorunludur; statik kaynakça kabul edilmemektedir. APA 7 atıf stilini MS Office Word programının içermemesi dolayısıyla kaynakça düzenlemede MS Office Word aracılığıyla yapılmış otomatik kaynakça da kabul edilmemektedir. 
 • Türkçe dilinde yazılmış çalışmaların sonunda, çalışmayı kısaca özetleyen en az 600 en fazla 850 kelimelik yapılandırılmış İngilizce genişletilmiş özet (Structured Extended Abstract) yer almalıdır. İngilizce genişletilmiş özet yalnızca Türkçe makalelerde zorunludur. İngilizce makaleler için genişletilmiş özet istenmez. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız.
 • Makale şablonu üzerinde yer alan ve Editöryal ekip tarafından düzenlenmesi gereken makale bilgi kısmının yazarlar tarafından doldurulmaması gerekmektedir.
 • Makale şablonu hazırlanarak oluşturulan çalışmaların makale şablonunda yer alan stillere dikkat ederek çalışmalarını düzenleyip sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • Çalışmanın ana başlıkları (Giriş, Sonuç, Kaynakça ve Structured Extended Abstract başlıkları dâhil) ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, Calibri Light (Heading) fontu, 14 punto, kalın ve ortalı yazılmalıdır. Ana başlık, giriş, sonuç, kaynakça ve Extended Abstract bölümleri haricinde tüm başlıklar numaralandırılmalıdır ve numaralandırılan bu başlıklar sola yaslı olacak şekilde metinde yer almalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır. Lütfen makale şablonunu dikkate alınız.
 • Çalışmalar, Calibri (Gövde) karakteriyle 12 puntoda, tek satır aralığı, önce 0 nk, sonra 6 nk boşluk ile paragraf girintisi olmadan yazılmalıdır.
 • Öz metinleri en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır. Öz ve Abstract metni Yazı tipi: Calibri (Body) 9 punto; Satır aralığı: Tek; Kalın satır aralığı: Tek; Aralık önce: 0 nk; Aralık sonra: 6 nk (Paragraf girintisi olmayacak şekilde konumlandırılmalı) iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Makalenin başında, en fazla 250 kelimeden oluşan metnin hazırlandığı Türkçe ve İngilizce özler yer almalıdır.
 • Öz metninin sonunda en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşan, konuyu en iyi şekilde ifade edecek anahtar kelimeler (Keywords) yer almalıdır.
 • Sayfa yapısı sağ, sol, üst ve alt 1.27 cm. boşlukla düzenlenmelidir. Çalışmada paragraflar, girintisiz olmalıdır. Paragraf aralığı önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır. Çalışmalara sayfa numarası eklenmemelidir.
 • Şekil, grafik ve resimlere ait başlıklar Calibri (Gövde) font, 10 punto ile altta, ortalı ve kalın; tablo başlıkları ise Calibri (Gövde) font, 10 punto ile üstte ortalı ve kalın olarak numaralandırılmış şekilde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır. Eğer tablo, grafik, resim veya şekil herhangi bir kaynaktan alıntılanıyorsa, buna ilişkin bilgiye tablo veya şekli takiben yer verilmesi gerekmektedir. Şekil, tablo, grafik ve resimlere ilişkin başlıklar kalın iken, bu tür tablo ve şekillere ilişkin açıklama metinleri normal olmalıdır. Örneğin; Şekil 1. Akdeniz İletişim Dergisi Logosu; Tablo 20. Akdeniz İletişim Dergisi Sayıları.
 • Çalışmalarda şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynakça, (Çalışma Türkçe ise) İngilizce Yapılandırılmış Genişletilmiş Özet. Tüm çalışmaların raporlanmasında APA Journal Article Reporting Standards (https://apastyle.apa.org/jars) uygulanması zorunludur.
 • Çalışmalarda dipnot yerine metin içi gönderme şeklinde atıf biçimi kullanılmalıdır. Dipnotlara ihtiyaç duyulduğu takdirde, dipnotlar Calibri (Gövde) fontunda 8 punto ile tek satır aralığında yazılmalıdır.
 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış olan makalelerin tamamının dil kontrolünün sağlanmış olması gerekmektedir.
 • 40 sözcükten uzun alıntılar doğrudan aktarılırken bu örnekte olduğu gibi blok halinde, tırnak işareti kullanılmadan, paragrafların ilk satırı ile aynı hizada (soldan 1,25 cm girintili), Calibri (Gövde) yazı tipi, 10 punto, önce 0 nk sonra 6 nk ve tek satır aralık ile italik (Eğik) biçimde yazılmalıdır. Alıntı yaparken özgün eserden çıkarılan sözcük ve cümleler parantez içinde üç nokta (…) ile belirtilmelidir. Bu kısımda yazarların Giriş sekmesi altında yer alan Bu kural yalnızca 40 sözcükten uzun alıntıları doğrudan metin içinde kullanıldığı durumlarda geçerli olup 40 sözcükten kısa olan alıntılar çift tırnak arasında metin içinde kaynak gösterme kurallarına dikkat edilerek verilebilir.
 • Çalışmaların tüm hukuki, akademik, etik vb. sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Çalışmalar intihal içermemeli, Turnitin ya da iThenticate programından alınan intihal raporu, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Çalışmaların değerlendirilmeye alınabilmesi için Turnitin veya iThenticate intihal raporunun, (Kaynakça hariç, 9 kelimeden az eşleşme, alıntılar dahil) %15 ve altında olması gerekmektedir. Aynı çalışmadan yararlanma oranının en fazla %3 olması gerekmektedir. Benzerlik oranı bu oranların üzerinde olan veya Turnitin/ iThenticate raporu olmayan çalışmalar ön değerlendirme sürecinde reddedilecektir. Sisteme yazarlar tarafından yüklenen raporların istenilen kriterleri sağlamaması veya editöryal ekip tarafından şüphe uyandırması durumunda editöryal ekip tekrar intihal raporu alabilmektedir; oranların uyuşmaması durumunda yazarlara bilgilendirme yapılmakta ve yazarlar tarafından gerekli görüş alınamaması durumunda çalışma reddedilmektedir.
 • Telif hakları yasası gereğince çalışmada kullanılan alıntı, tablo, resim, örnekleme vb. izinleri yazarlar tarafından alınmalıdır.
 • Araştırma makalesi türündeki çalışmalarda insan faktörü yer alıyorsa, bu durumda Etik Kurul Belgesi'nin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. Etik Kurul onayı gerektirmeyen çalışmaların bunu beyan eden ıslak imzalı bir dilekçeyi sisteme yüklemeleri zorunludur.
KAYNAK GÖSTERİMİ KURALLARI
 
 • Çalışmalarda metin içi kaynak göstermede ve kaynakça oluşturmada  (APA) stilinin 7. sürümü (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines) kullanılır.
 • DOI numarası bulunan eserlerin DOI numaralarına kaynakça gösterimlerinde mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
Eklenme tarihi :10.02.2023 10:29:20
Son güncelleme : 19.09.2023 18:02:23